CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG CỦA ONEBOX EXPRESS

z3171925799312_87dbf1600ff5bdbdfd983da88

I. THUẬT NGỮ

 

1. “ONEBOX EXPRESS” là Công ty cổ phần ONEBOX Express.

2. “KHÁCH HÀNG” là cá nhân hoặc tổ chức sử dụng Dịch vụ.

3. “BƯU GỬI” là thư, gói, kiện hàng hóa được ONEBOX Express chấp nhận, lưu trữ, vận chuyển hợp pháp trong hệ thống của ONEBOX Express.

4. “ĐƠN HÀNG” là yêu cầu sử dụng Dịch vụ được Khách hàng thiết lập qua Hệ thống có đầy đủ thông tin về Bưu gửi.

5. “DỊCH VỤ” là dịch vụ liên quan việc lưu trữ Bưu gửi, bao gồm: tiếp nhận, lưu trữ và vận chuyển Bưu gửi bằng các phương thức khác nhau thông qua hệ thống tủ và vận chuyển của ONEBOX Express.

6. “HỆ THỐNG” là phần mềm ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động, website hoặc tại tủ mà ONEBOX Express thiết lập cho việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, bao gồm tạo, quản lý, theo dõi trạng thái của Đơn hàng; thanh toán cước Dịch vụ; kiểm soát, đối chiếu dữ liệu về Bưu gửi và cước Dịch vụ.

 

II. KHAI BÁO GIÁ TRỊ HÀNG HOÁ

Khai báo Giá trị Hàng hóa (“Khai báo Giá trị Hàng hoá”) được xác định theo quy định tại Mục II này sẽ là căn cứ để tính trách nhiệm bồi thường của ONEBOX Express theo quy định tại Mục III dưới đây.

Cho mục đích của Chính sách bồi thường này, Giá trị Bưu gửi sẽ được xác định là giá trị được ghi/thể hiện trên hóa đơn có giá trị pháp lý mà người bán xuất cho Khách hàng cho việc mua Hàng hóa đó (“Hóa đơn”)(*), với điều kiện là mô tả về Hàng hóa được nêu trên Hóa đơn phù hợp với mô tả mà Khách hàng tự ghi trên Đơn hàng.

(*) Lưu ý: Hóa đơn có giá trị pháp lý là:

Hóa đơn giá trị gia tăng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) theo phương pháp khấu trừ; hoặc

Hóa đơn bán hàng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp; hoặc

Bộ hồ sơ kê khai hải quan, nếu Hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

III. BỒI THƯỜNG BỜI ONEBOX EXPRESS

ONEBOX Express sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng nếu Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình lưu trữ tại các hệ thống tủ của ONEBOX Express. Trách nhiệm của ONEBOX Express chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Bưu gửi. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.

1. Đối với bưu gửi là tài liệu:

 

1.1. Bưu gửi là tài liệu thông thường: 04 lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) của dịch vụ đã sử dụng.

1.2. Bưu gửi là hóa đơn:

Hóa đơn in giấy có khai báo nội dung và số hóa đơn trước khi gửi: bồi thường theo mức phạt của cơ quan thuế nhưng tối đa không quá 6 triệu đồng/ bưu gửi. Không khai báo nội dung và số hóa đơn trước khi gửi, hóa đơn điện tử: 04 lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) của dịch vụ đã sử dụng. 

Khi bưu gửi bị thất lạc: Khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, quyết định phạt của cơ quan quản lý thuế.

Ghi chú: Không bồi thường theo số lượng hóa đơn mà chỉ bồi thường trên một bưu gửi.

1.3. Bưu gửi là chứng từ có giá trị:

Nội dung là chứng từ có giá trị là: Hồ sơ thầu, giấy báo nhập học, giấy đăng kiểm, giấy phép lái xe, hộ chiếu, sổ gốc hộ khẩu, chứng minh thư, bằng gốc đại học… có khai báo nội dung trước khi gửi: bồi thường chi phí làm lại giấy tờ nhưng tối đa không quá 2 triệu đồng/ bưu gửi.

Không khai báo nội dung trước khi gửi: 04 lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) của dịch vụ đã sử dụng.

2. Đối với bưu gửi là vật phẩm, hàng hóa:

ONEBOX Express chấp nhận bưu phẩm có thời gian bảo quản ở điều kiện bình thường lớn hơn thời gian toàn trình + 7 ngày. Trường hợp bưu phẩm nội dung là lương thực, thực phẩm, cây xanh, hoa… thì ONEBOX Express sẽ không bồi thường hàng hóa hư hỏng do đặc tính tự nhiên.

2.1. Trường hợp Bưu gửi bị mất, thất lạc:

 

 

(*) Lưu ý: Hóa đơn có giá trị pháp lý là:     

 • Hóa đơn giá trị gia tăng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) theo phương pháp khấu trừ; hoặc  
    

 • Hóa đơn bán hàng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp; hoặc    
   

 • Bộ hồ sơ kê khai hải quan, nếu Hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam, hoặc
   

 • Biên lai thu tiền và các giấy tờ có giá trị tương đương
   

2.2. Trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng:

Khoản tiền bồi thường sẽ được chi trả theo chính sách riêng của các đơn vị vận chuyển.

Trong trường hợp xảy ra Sự kiện bất khả kháng như: hỏa hoạn, núi lửa, động đất, lũ, lụt, sóng thần, chiến tranh/nguy cơ xảy ra chiến tranh, cấm vận,… hoặc hệ thống tủ bị xâm phạm khiến hàng hóa bị hư hỏng, ONEBOX Express sẽ bồi thường như khi bưu gửi bị thất lạc theo khoản a nêu trên.

2.3. Trường hợp mất, thất lạc hoặc hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một Bưu gửi:

Khoản tiền bồi thường sẽ được chi trả theo chính sách riêng của các đơn vị vận chuyển.

3. Hồ sơ và quy trình bồi thường bưu gửi

*Hồ sơ bồi thường

3.1. Đối với bưu gửi là vật phẩm, hàng hóa có hóa đơn, chứng từ hợp lệ:

 • Phiếu gửi bản gốc của đơn vị vận chuyển photo
   

 • Hóa đơn, chứng từ hợp lệ chứng minh được giá trị bưu gửi hoặc xác nhận chuyển khoản mua hàng của ngân hàng.
  Các chứng từ cung cấp để chứng minh giá trị phải có ngày tháng phát sinh trước ngày gửi BG

   

 • Biên bản đàm phán về (nội dung, giá trị hàng hóa, giá trị sau khi thỏa thuận bồi thường). 
   

3.2. Đối với bưu gửi là vật phẩm, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ:

 • Phiếu gửi bản gốc của đơn vị vận chuyển photo
   

 • Tin nhắn, ghi âm trao đổi chứng minh được giá trị bưu gửi, ảnh chụp nội dung hàng hóa, xác nhận chuyển khoản mua hàng của ngân hàng. Các thông tin cung cấp để chứng minh giá trị phải có ngày tháng phát sinh trước ngày gửi bưu gửi.   
   

 • Biên bản đàm phán về (nội dung, giá trị hàng hóa, giá trị sau khi thỏa thuận bồi thường). 
   

3.3. Đối với bưu gửi là hóa đơn:

 • Phiếu gửi bản gốc của đơn vị vận chuyển photo. 
   

 • Biên bản đàm phán về (nội dung, giá trị sau khi thỏa thuận bồi thường). 
   

 • Quyết định phạt của cơ quan thuế. 
   

3.4. Đối với bưu gửi là chứng từ có giá trị:

 • Phiếu gửi bản gốc của đơn vị vận chuyển photo. 
   

 • Biên bản đàm phán về (nội dung, giá trị sau khi thỏa thuận bồi thường). 
   

 • Chứng từ chứng minh chi phí làm lại giấy tờ. 
   

3.5. Đối với bưu gửi không có chứng từ chứng minh giá trị:

 • Phiếu gửi bản gốc của đơn vị vận chuyển photo. 
   

 • Biên bản đàm phán về (nội dung, giá trị sau khi thỏa thuận bồi thường).
   

4. Các lưu ý và quy định khác về trách nhiệm bồi thường của ONEBOX Express:


ONEBOX EXPRESS sẽ chỉ thanh toán khoản tiền bồi thường trực tiếp cho Khách hàng. 


Trong trường hợp Khách hàng ủy quyền cho người khác nhận khoản tiền bồi thường, Khách hàng cần phải cung cấp cho ONEBOX EXPRESS một thư ủy quyền hợp lệ được ONEBOX EXPRESS chấp nhận.     


Đối với Bưu gửi là Phiếu có giá trị quy đổi có thời hạn sử dụng thì Khách hàng sẽ chỉ được bồi thường nếu thời hạn sử dụng của phiếu phải còn ít nhất là 03 (ba) tháng tính từ khi ONEBOX EXPRESS nhận Bưu gửi. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Khách hàng sẽ không có quyền yêu cầu bồi thường, và ONEBOX EXPRESS sẽ không có trách nhiệm bồi thường, nếu phiếu có giá trị quy đổi bị mất hay hư hỏng không đạt điều kiện này.     


Trong mọi trường hợp mất, thất lạc hoặc hư hỏng xảy ra cho Bưu gửi, khoản tiền bồi thường sẽ không thấp hơn 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.     


Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng nếu Khách hàng từ chối hoặc không phối hợp để thực hiện đồng kiểm Bưu gửi với ONEBOX EXPRESS thì trong trường hợp xảy ra mất mát, thất lạc, hư hỏng cho Bưu gửi, khoản tiền bồi thường ONEBOX EXPRESS phải trả cho Khách hàng sẽ chỉ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.     


Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng trong trường hợp xảy ra mất mát, thất lạc, hư hỏng cho Bưu gửi mà Khách hàng không cung cấp được Hóa đơn chứng minh Giá trị khai báo hàng hóa theo quy định tại Mục II trên đây thì khoản tiền bồi thường ONEBOX EXPRESS phải trả cho Khách hàng sẽ chỉ là ….     
 

Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, khoản tiền bồi thường trên đã bao gồm việc hoàn trả Cước phí Dịch vụ đã thanh toán cho ONEBOX EXPRESS.    


Khách hàng từ bỏ và sẽ không thực hiện bất kỳ và mọi quyền, quyền yêu cầu, hành động chống lại ONEBOX EXPRESS liên quan đến tổn thất, thiệt hại gây ra cho Bưu gửi vượt quá hạn chế trách nhiệm bồi thường của ONEBOX EXPRESS như nêu tại khoản 2.1.

IV. BỒI THƯỜNG BỞI KHÁCH HÀNG


Khách hàng thừa nhận và đồng ý sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho ONEBOX Express và cổ đông, giám đốc, người quản lý, nhân viên, nhà thầu, tư vấn của ONEBOX Express (các “Bên được bồi thường của ONEBOX Express”) không bị ảnh hưởng và tránh khỏi bất kỳ và mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí (bao gồm phí pháp lý), yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, lệnh, yêu cầu, hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có thể được đưa ra chống lại hoặc phải gánh chịu bởi ONEBOX Express và các Bên được bồi thường của ONEBOX EXPRESS, là hậu quả của hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến:    

 
•    Thiệt hại, hư hỏng, tổn thất, mất mát, hao hụt, trách nhiệm, yêu cầu, khiếu kiện liên quan đến Bưu gửi đó gây ra bởi hành động hoặc việc không thực hiện một hành động nào của Khách hàng, bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc cung cấp, kê khai thông tin về Bưu gửi không đúng hoặc thiếu sót, không tuân thủ quy định, hướng dẫn về đóng gói của nhà sản xuất hay quy định của pháp luật; Thông tin Người Nhận không đúng hoặc thiếu sót; hoặc     


•    Bưu gửi thuộc trường hợp bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển theo quy định của pháp luật; hoặc     


•    Khách hàng vi phạm quy định pháp luật.

 

V. TỪ CHỐI BỒI THƯỜNG

 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của vật chứa trong bưu gửi đó.
   

 • Người nhận đã lấy hàng khỏi hệ thống và không có ý kiến khi nhận bưu gửi.
   

 • Bưu gửi bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật Việt Nam.
   

 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
   

 • Bưu gửi bị giao nhầm do lỗi của người gửi.
   

 • Phần giá trị khai man, khai vượt quá giá trị thực tế của bưu gửi khai giá.
   

 • Dịch vụ bưu chính không có chứng từ xác nhận việc chấp nhận bưu gửi.
   

 • Người sử dụng dịch vụ không có chứng từ chứng minh việc sử dụng dịch vụ.
   

 • Thiệt hại xảy ra do hàng hóa cung ứng không đảm bảo chất lượng từ người bán hàng gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn màu sắc, kích cỡ sản phẩm không đúng với hình ảnh trên website mà người bán hàng đã cung cấp.
   

VI. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
 

Khách hàng thừa nhận và đồng ý ONEBOX EXPRESS sẽ được miễn trừ trách nhiệm và sẽ vô can đối với bất kỳ và mọi thiệt hại, tổn thất, mất mát, hư hỏng, bồi thường, chậm trễ, yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, hành động của Khách hàng và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể được đưa ra chống lại hoặc phải gánh chịu bởi ONEBOX EXPRESS và các Bên được bồi thường của ONEBOX EXPRESS liên quan đến Bưu gửi được gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến:      

Sự không tuân thủ bởi Khách hàng bất kỳ quy định của pháp luật về hàng hóa cấm hoặc hạn chế lưu thông, vận chuyển và các quy định khác của pháp luật (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp Bưu gửi không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ; bị kiểm tra, tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết điṇh của cơ quan có thẩm quyền hoặc an ninh sân bay);     
 

Sự không tuân thủ bởi Khách hàng bất kỳ thỏa thuận nào về sử dụng Dịch vụ của ONEBOX EXPRESS, hoặc bất kỳ quy định, chính sách nào của ONEBOX EXPRESS (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi Bưu gửi không thuộc phạm vi cung ứng Dịch vụ của ONEBOX EXPRESS, Bưu gửi thuộc danh mục hàng hóa không được vận chuyển qua đường hàng không; Khách hàng không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định hoặc theo Chính sách chăm sóc Khách hàng của ONEBOX EXPRESS);     
 

Hành động hoặc không thực hiện hành động nào của Khách hàng, cho dù là do lỗi cẩu thả, bất cẩn, cố ý làm sai, hoặc lừa dối (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp việc cung cấp, kê khai thông tin về Bưu gửi không đúng hoặc thiếu sót, không tuân thủ quy định, hướng dẫn về đóng gói của ONEBOX EXPRESS, nhà sản xuất hay quy định của pháp luật; Khách hàng không có chứng từ chứng minh Bưu gửi bị mất hoặc hư hỏng; Khách hàng không có chứng từ chứng minh việc sử dụng dịch vụ);     
 

Hành động hoặc không thực hiện hành động của một bên thứ ba, cho dù là do lỗi cẩu thả, bất cẩn, cố ý làm sai, hoặc lừa dối (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp hàng hóa bị cướp, giật; hư hỏng, mất mát gây ra bởi Người Nhận; hàng hóa không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn về chất lượng, quy cách, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp màu sắc, kích cỡ, chất liệu sản phẩm không đúng với hình ảnh, thông tin được cung cấp bởi người bán hàng hoặc nhà sản xuất);     
 

Đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa nằm trong Bưu gửi;    
 

Khách hàng từ chối nhận lại Bưu gửi hoặc sau khi bưu gửi đã được lưu trữ tại hệ thống tủ quá 72 giờ. Trong trường hợp này, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng ONEBOX EXPRESS sẽ có quyền chuyển bưu gửi về kho và  giữ trong vòng 06 (sáu) tháng. Trong khoản thời gian này, nếu Khách hàng có nhu cầu nhận bưu gửi sẽ có trách nhiệm tự nhận hàng tại kho của ONEBOX Express hoặc chịu phí chuyển phát sau này. Sau khoảng thời gian này, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Khách hàng đã từ bỏ mọi quyền và quyền yêu cầu và ONEBOX EXPRESS sẽ được miễn trừ khỏi mọi yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện liên quan đến Bưu gửi.     
 

Trong trường hợp một phần thiệt hại, tổn thất xảy ra do Khách hàng vi phạm, Khách hàng thừa nhận và đồng ý sẽ từ bỏ quyền yêu cầu đối với, và ONEBOX EXPRESS sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho, phần thiệt hại, tổn thất tương ứng với mức độ thiệt hại do Khách hàng gây ra.     
 

Bưu gửi đã được lấy và người nhận không có ý kiến khi nhận Bưu gửi.     
 

Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam. Để tránh hiểu lầm, "Sự kiện bất khả kháng" được hiểu là có nghĩa là bất kỳ sự cản trở, chậm trễ hoặc ngừng hoạt động nào xảy ra do dịch bệnh, bãi công, đóng cửa, tranh chấp lao động, thiên tai, chiến tranh, bạo động trong dân chúng, hỏa hoạn hay các sự cố/tai họa khác; những thay đổi trong chính sách của cơ quan có thẩm quyền mà vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của một Bên khiến cho Bên đó không thể thực hiện các nghĩa vụ được theo thỏa thuận.