top of page
Địa điểm làm việc

Vị trí công việc tại ONEBOX

Anchor 1

Có 22 vị trí

Customer Service

Dịch vụ khách hàng

Hà Nội

Admin Sale

Kinh doanh

Hà Nội

Quản lý kho HCM

Vận hành

TP. Hồ Chí Minh

Nhân viên sự kiện

Dịch vụ khách hàng

Hà Nội

Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh

Kinh doanh

Hà Nội

Kế toán tổng hợp

Kế toán

Hà Nội

Chuyên viên Pháp chế Pháp lý

Kiểm soát nội bộ

Hà Nội

Nhân viên phát triển mặt bằng

Vận hành

Hà Nội

Chuyên viên Kinh doanh

Kinh doanh

Hà Nội

Nhân viên Dịch vụ khách hàng HN & HCM

Vận hành

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

bottom of page