top of page

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Công ty cổ phần Onebox Express (sau đây gọi là “ONEBOX”) cung cấp cho Khách hàng, Người sử dụng các Dịch vụ Tủ khóa thông minh ONEBOX.

ONEBOX nhận thức rõ tầm quan trọng của thông tin cá nhân đối với Người sử dụng dịch vụ. Và vì lý do này, ONEBOX luôn cam kết thực hiện các biện pháp an ninh kỹ thuật và các biện pháp cần thiết khác để đảm bảo an toàn cho thông tin của Người sử dụng dịch vụ. Do đó, ONEBOX sẽ tuân thủ các luật và quy định liên quan để thu thập, sử dụng, lưu trữ, cung cấp và bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời xây dựng "Chính sách bảo mật và quyền riêng tư" sau đây (sau đây gọi là “Chính sách”).

Trước khi sử dụng nền tảng Dịch vụ của ONEBOX, Người sử dụng Dịch vụ Tủ khóa thông minh ONEBOX phải đọc và hiểu kỹ Chính sách này. Khách hàng cần xác nhận rằng đã hoàn toàn hiểu và đồng ý với các điều khoản của Chính sách này và các chính sách, điều khoản sử dụng dịch vụ khác của ONEBOX trước khi khởi tạo Tài khoản hoặc sử dụng Dịch vụ của ONEBOX. Khi Khách hàng khởi tạo Tài khoản, sử dụng Dịch vụ hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách này được cập nhật, điều đó được coi là Khách hàng đã đọc, hiểu và chấp nhận Chính sách này cũng như phiên bản cập nhật của nó theo thời gian. Người sử dụng đồng ý rằng ONEBOX thu thập và sử dụng thông tin của Khách hàng theo đúng những điều khoản trong chính sách này. Nếu Khách hàng không đồng ý với nội dung của chính sách này, Khách hàng không thể sử dụng dịch vụ và ONEBOX không đồng ý cung cấp dịch vụ trong bất kỳ trường hợp nào.

ONEBOX từ chối cung cấp dịch vụ cho mọi trường hợp không đủ điều kiện về năng lực hành vi và năng lực pháp luật theo quy định. ONEBOX không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp Khách hàng không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ nhưng cố tình che giấu, giả mạo hoặc lừa đảo.

I.Định nghĩa và giải thích

Trong Chính sách bảo mật và quyền riêng tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

 1. “Thông tin cá nhân” là tất cả các loại thông tin được ghi lại dưới dạng điện tử hoặc theo các cách khác nhằm xác định danh tính của một cá nhân riêng lẻ hoặc kết hợp với các thông tin khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ, ngày sinh, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (CMND/CCCD) của cá nhân, thông tin sinh trắc học cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn ở dấu vân tay, đặc điểm khuôn mặt, mống mắt, giọng nói, ...), số điện thoại và chi tiết vận đơn giao hàng, số hóa đơn, thời gian, chi tiết mặt hàng và các thông tin khác.

 2. “Công ty hợp tác” là Công ty cổ phần Infinity Valley và/hoặc các công ty liên kết, hợp tác với ONEBOX trong quá trình cung cấp dịch vụ đến cho Khách hàng.

 3. “Khách hàng”/ “Người sử dụng” là là cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ của ONEBOX; bao gồm cá nhân/tổ chức gửi/lưu trữ, cá nhân/tổ chức nhận/giao (việc định nghĩa Người sử dụng/Khách hàng bao không hạn chế những người trực tiếp sử dụng Dịch vụ tại Tủ khóa thông minh ONEBOX; người sử dụng phần mềm, website dịch vụ của ONEBOX nhằm thao tác đặt, sử dụng Dịch vụ không phân biệt có/không có Tài khoản ONEBOX; người nhận ủy quyền sử dụng Dịch vụ; …).

 4. “Dịch vụ” là Dịch vụ tủ khóa thông minh ONEBOX và dịch vụ liên quan việc lưu trữ, gửi nhận gói hàng, bao gồm nhưng không hạn chế các hoạt động tiếp nhận, lưu trữ Gói hàng bằng các phương thức khác nhau thông qua hệ thống Tủ và vận chuyển của ONEBOX.

 5. “Cookies” là các tập tin dữ liệu nhỏ, có thể bao gồm công cụ định danh và có thể được lưu giữ trên ổ cứng của khách hàng để giúp hỗ trợ Khách hàng tốt hơn và xác định người truy cập lại ứng dụng.

 6. “Luật” là hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các định nghĩa được hiểu theo Điều khoản sử dụng dịch vụ, Chính sách và các điều khoản khác không trái với nội dung Chính sách này.

II. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Để cung cấp cho Khách hàng các chức năng cơ bản của Dịch vụ Tủ khóa thông minh ONEBOX, Khách hàng cho phép ONEBOX thu thập và sử dụng thông tin cần thiết. Nếu Khách hàng từ chối cung cấp những thông tin này, Khách hàng sẽ không thể sử dụng được hoặc sử dụng không đầy đủ các Dịch vụ của ONEBOX.

Để cung cấp cho Khách hàng các chức năng bổ sung của Dịch vụ, Khách hàng có thể lựa chọn ủy quyền cho ONEBOX thu thập và sử dụng thông tin. Nếu Khách hàng từ chối cung cấp, Khách hàng sẽ không thể sử dụng các chức năng bổ sung có liên quan hoặc đạt được các mục đích khi sửa dụng Dịch vụ của ONEBOX. Tuy nhiên, điều này sẽ không gây ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng đối với các chức năng cơ bản trong dịch vụ của ONEBOX.

ONEBOX quyết định, lựa chọn và chỉ định những thông tin mà ONEBOX cần thu thập từ Khách hàng và Khách hàng cần cung cấp để ONEBOX có thể cung cấp Dịch vụ trong từng thời kỳ.

 1. Các loại thông tin cá nhân mà ONEBOX có thể thu thập bao gồm:

  1. Họ tên, ảnh đại diện, số điện thoại di động, số CMND/CCCD, số hộ chiếu của Khách hàng, v.v...

  2. Nhật ký sử dụng dịch vụ của Khách hàng và lưu trữ nó dưới dạng nhật ký truy cập.

  3. Thông tin thiết bị (bao gồm kiểu thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cài đặt thiết bị, số nhận dạng thiết bị duy nhất, hệ thống thiết bị, v.v.) dựa trên các thao tác cụ thể của Khách hàng trong quá trình cài đặt và sử dụng phần mềm. Thông tin về tính năng phần cứng, thông tin về vị trí của thiết bị (bao gồm vị trí GPS được ủy quyền của Khách hàng và thông tin cảm biến như điểm truy cập WLAN, Bluetooth và các trạm thu phát gốc).

  4. Thông tin nhật ký sử dụng Dịch vụ của Khách hàng. Khi Khách hàng sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ do trang web hoặc ứng dụng của ONEBOX cung cấp, ONEBOX sẽ tự động thu thập thông tin sử dụng chi tiết của Khách hàng về các Dịch vụ của ONEBOX và lưu nó dưới dạng nhật ký Dịch vụ, bao gồm các thao tác duyệt, nhấp để xem, truy vấn tìm kiếm, yêu thích, thêm vào giỏ hàng, giao dịch, hậu mãi, theo dõi để chia sẻ thông tin, xuất bản thông tin, cũng như thông tin địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà khai thác viễn thông, ngôn ngữ sử dụng, ngày và giờ truy cập.

  5. Thông tin thiết bị và thông tin nhật ký dịch vụ là loại thông tin không thể dùng để xác định một cá nhân cụ thể. Nếu ONEBOX kết hợp loại thông tin phi cá nhân này với thông tin cá nhân hoặc các loại tin thông tin khác trong thời gian người dùng sử dụng dịch vụ nhằm mục đích xác định danh tính của một cá nhân cụ thể, thì loại thông tin này sẽ được coi là thông tin cá nhân. Nếu không được Khách hàng hoặc được luật và quy định cho phép, ONEBOX sẽ ẩn danh và khử danh tính cho loại thông tin này.

  6. Các đặc điểm về sở thích dựa trên thông tin thiết bị và thông tin nhật ký dịch vụ của Khách hàng. Đồng thời, ONEBOX sẽ tạo tập đối tượng tương tự dựa trên các đặc điểm đặc trưng được sử dụng để hiển thị, đẩy thông tin và các quảng cáo thương mại liên quan.

  7. Thông tin vận chuyển cần thiết để cung cấp Dịch vụ, bao gồm tên thật của người gửi, thông tin trên CCCD/CMND, ảnh hồ sơ, số điện thoại di động, địa chỉ, địa chỉ email, v.v. Để đảm bảo Khách hàng sử dụng đầy đủ chức năng các dịch vụ của ONEBOX và đáp ứng các yêu cầu của luật và quy định liên quan về thu thập thông tin tên thật và xác minh danh tính.

  8. Thông tin vị trí địa lý của Khách hàng sau khi nhận được sự đồng ý tự nguyện của chủ tài khoản nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ. Những thông tin này là thông tin riêng tư, nếu từ chối cung cấp Khách hàng sẽ không thể sử dụng các chức năng trên nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường các chức năng khác của ONEBOX. Ngoài ra, Khách hàng có thể tắt các chức năng liên quan bất kỳ lúc nào thông qua cài đặt của thiết bị di động.

  9. Ảnh đại diện và tải ảnh lên website, phần mềm ứng dụng của ONEBOX. ONEBOX sẽ chỉ thu thập thông tin album của Khách hàng sau khi có được sự đồng ý và lựa chọn tự nguyện của Khách hàng để cung cấp cho Khách hàng dịch vụ này. Những thông tin này là thông tin riêng tư, nếu từ chối cung cấp Khách hàng không thể sử dụng các chức năng trên nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường các chức năng khác của ONEBOX.

  10. ONEBOX sẽ thu thập lịch sử tìm kiếm, thông tin Khách hàng truy cập và thời gian truy cập của Khách hàng, mục đích là cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ và nội dung được cá nhân hóa và chính xác hơn (áp dụng trong trường hợp Khách hàng sử dụng ONEBOX Search).

  11. ONEBOX sẽ thu thập nội dung giọng nói, thông tin giọng nói, văn bản cần chuyển đổi hoặc thông tin văn bản đã được dịch để cung cấp cho Khách hàng dịch vụ đúng yêu cầu. Sau khi ONEBOX xử lý trong thời gian thực, ONEBOX sẽ trả kết quả xử lý cho Khách hàng và không lưu dữ liệu của Khách hàng (trường hợp Khách hàng sử dụng tính năng tìm kiếm bằng giọng nói của ONEBOX).

  12. ONEBOX có thể thu thập thông tin liên quan đến vị trí và thông tin thiết bị di động của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở kiểu thiết bị, mã nhận dạng thiết bị, hệ điều hành, nhà khai thác viễn thông và địa chỉ IP đăng nhập, phiên bản phần mềm ONEBOX, phương thức truy cập mạng, loại và trạng thái, dữ liệu chất lượng mạng, trình tăng tốc thiết bị (chẳng hạn như thiết bị cảm biến trọng lực), nhật ký hoạt động, thông tin nhật ký dịch vụ (chẳng hạn như thông tin Khách hàng đang tìm kiếm, đang xem), thông tin lỗi dịch vụ, URL giới thiệu và các thông tin khác). Những thông tin đó được thu thập để duy trì hoạt động của các dịch vụ, cải thiện và tối ưu hóa trải nghiệm dịch vụ của ONEBOX cũng như bảo vệ tài khoản của Khách hàng.

  13. Khách hàng sử dụng tính năng tìm kiếm bằng giọng nói của ONEBOX, ONEBOX có thể thu thập thông tin trên trình duyệt và máy tính của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, ngày và giờ truy cập, thông tin về tính năng phần mềm và phần cứng, v.v... (trường hợp Khách hàng sử dụng tính năng tìm kiếm bằng giọng nói của ONEBOX).

  14. ONEBOX sẽ giám sát hiệu quả quá trình chuyển phát, quy trình vận hành giao hàng của Khách hàng, quy trình hoạt động của các bên có liên quan và môi trường xung quanh (viễn thông, mạng internet, v.v...) theo các yêu cầu của các bên liên quan và quy định của pháp luật.

2. Mục đích thu thập thông tin:

 1. Việc thu thập thông tin khác từ Khách hàng phục vụ cho các nhu cầu hợp lý như cung cấp dịch vụ, cải thiện chất lượng Dịch vụ. Các thông tin được thu thập bao gồm thông tin liên quan được cung cấp khi Khách hàng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của ONEBOX, dữ liệu từ thông tin trả lời bảng khảo sát. Tuy nhiên, ONEBOX không thể lấy thông tin mà Khách hàng cung cấp khi sử dụng dịch vụ của bên thứ ba.

 2. Các chức năng và dịch vụ ONEBOX cung cấp cho Khách hàng liên tục được cập nhật và phát triển. Nếu một chức năng hoặc dịch vụ nào đó không có trong mô tả ở trên mà thông tin của Khách hàng vẫn được thu thập, ONEBOX sẽ sử dụng các phương pháp khác như lời nhắc, tin nhắn văn bản, thông báo trên trang web, v.v ... nhằm giải thích cho Khách hàng nội dung, phạm vi và mục đích thu thập thông tin và yêu cầu được sự đồng ý của Khách hàng.

 3. Xin lưu ý rằng, ONEBOX sẽ không chủ động lấy thông tin cá nhân của Khách hàng từ các bên thứ ba. ONEBOX ngoài ra, ONEBOX sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các luật và quy định có liên quan, yêu cầu các bên thứ ba bảo vệ tính hợp pháp của thông tin mà họ cung cấp. ONEBOX sẽ sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng theo thỏa thuận với bên thứ ba và tuân theo các quy định và luật có liên quan.

III. Sử dụng thông tin người dùng

 1. ONEBOX có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng trong các hoạt động sau:

  1. Điền tên thật theo yêu cầu của hệ thống, hãy xác minh danh tính của Khách hàng để đảm bảo rằng những người không được phép không thể đăng nhập.

  2. Cung cấp thông tin và dịch vụ vận chuyển, gửi, giữ hàng hóa và các dịch vụ tiện ích liên quan.

  3. Xử lý và thu tiền Dịch vụ.

  4. Cung cấp cho Khách hàng dịch vụ hỗ trợ khách hàng đối với các yêu cầu, câu hỏi, nhận xét và khiếu nại của Khách hàng.

  5. Để thông báo cho Khách hàng về thông tin mà ONEBOX cho rằng Khách hàng có thể quan tâm qua điện thoại, email, SMS, tài khoản công khai, …

  6. Tiến hành phân tích dữ liệu, bao gồm phân tích xu hướng, phân tích tài chính, phân tích thị trường, v.v. và thực hiện kế toán, kiểm toán, ghi sổ và đối chiếu.

  7. Cung cấp các tiện ích, dịch vụ gia tăng cho Khách hàng mà ONEBOX thấy cần thiết và phù hợp với lợi ích của Khách hàng.

 2. Nếu ONEBOX sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích đã nêu tại thời điểm thu thập, ONEBOX sẽ thông báo lại cho Khách hàng và phải được sự đồng ý rõ ràng của Khách hàng trước khi thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng.

  1. Giải quyết các tranh chấp hoặc tranh chấp giữa Khách hàng và những người khác theo nhu cầu của Khách hàng.

 3. Khách hàng hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng ONEBOX không cần sự cho phép hoặc đồng ý của Khách hàng để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng trong các trường hợp sau và ONEBOX có thể không phản hồi các yêu cầu của Khách hàng về việc chỉnh sửa/sửa đổi, xóa, hủy bỏ, rút ​​lại sự đồng ý và yêu cầu thông tin:

  1.  Yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động tư pháp, hành chính và an ninh quốc gia, quốc phòng;

  2. các hoạt động liên quan đến an toàn công cộng, sức khỏe cộng đồng và lợi ích công cộng;

  3.  bảo vệ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân mà không có được sự đồng ý của người đó;

  4.  thông tin cá nhân mà Khách hàng tự tiết lộ công khai;

  5. thu thập thông tin cá nhân từ các thông tin được tiết lộ công khai hợp pháp, chẳng hạn như báo cáo tin tức pháp luật, công bố thông tin của chính phủ và các kênh khác;

  6.  cần thiết để ký kết và thực hiện các thỏa thuận có liên quan hoặc các tài liệu bằng văn bản khác với Khách hàng;

  7. cần thiết để duy trì hoạt động an toàn và ổn định của các dịch vụ được cung cấp, chẳng hạn như phát hiện và xử lý các lỗi Dịch vụ;

  8.  các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

IV. Chia sẻ thông tin và phương thức chia sẻ thông tin

ONEBOX sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng với bất kỳ công ty, tổ chức hoặc cá nhân nào ngoài ONEBOX, ngoại trừ các trường hợp sau:

 1. Có được sự đồng ý hoặc ủy quyền từ trước của Khách hàng.

 2. Cung cấp phù hợp với các luật và quy định hiện hành, các thủ tục pháp lý;

 3. Để tạo điều kiện cho ONEBOX cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ, giới thiệu thông tin mà Khách hàng có thể quan tâm, xác định các tài khoản thành viên bất thường, bảo vệ sự an toàn cá nhân và tài sản của các điểm đặt Tủ khóa thông minh ONEBOX hoặc những người dùng khác khỏi bị xâm phạm. Những thông tin cá nhân liên quan đến ONEBOX được chia sẻ tại các điểm đặt Tủ khóa thông minh ONEBOX và/hoặc từ các nhà cung cấp dịch vụ được chỉ định của ONEBOX. ONEBOX sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân cần thiết và bị ràng buộc bởi mục đích được nêu trong Chính sách này. Nếu ONEBOX có nhu cầu chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng, hoặc các công ty hợp tác có nhu cầu thay đổi mục đích sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng, ONEBOX sẽ yêu cầu Khách hàng cho phép và đồng ý một lần nữa.

 4. ONEBOX có thể chia sẻ thông tin đặt hàng, thông tin tài khoản, thông tin thiết bị và thông tin vị trí của Khách hàng với các đối tác và các bên thứ ba khác để đảm bảo hoàn thành các Dịch vụ được cung cấp cho Khách hàng. Tuy nhiên, ONEBOX sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng cho các mục đích hợp pháp, chính đáng, cần thiết, cụ thể và rõ ràng, và sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp Dịch vụ. Đối tác của ONEBOX không có quyền sử dụng thông tin cá nhân và chia sẻ cho bất kỳ mục đích nào khác.

 5. ONEBOX có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng và tập đối tượng tương tự được hình thành từ việc thu thập thông tin phi cá nhân của Khách hàng để chia sẻ với các đối tác ủy thác cho ONEBOX quảng bá (“Bên ủy thác”), nhưng ONEBOX sẽ chỉ cung cấp cho các Bên ủy thác này giới tính, phạm vi bảo hiểm và hiệu quả của quảng cáo, mà không cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của Khách hàng.

 1. ONEBOX lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng

  1. Để bảo vệ an ninh thông tin của Khách hàng, ONEBOX đánh giá kỹ lưỡng về mức độ bảo vệ an ninh mạng và áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý hợp lý để ngăn chặn việc mất thông tin, sử dụng không đúng cách, truy cập trái phép hoặc tiết lộ.

  2. ONEBOX sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ an ninh khác nhau với mức độ bảo mật hợp lý để đảm bảo an toàn cho thông tin.

  3. ONEBOX tăng cường khả năng bảo mật của phần mềm được cài đặt trên thiết bị của Khách hàng bằng cách liên tục cải tiến các phương tiện kỹ thuật để ngăn thông tin cá nhân của Khách hàng bị rò rỉ.

  4. Trong trường hợp không may xảy ra sự cố bảo mật như rò rỉ thông tin cá nhân, ONEBOX sẽ lên phương án khẩn cấp để ngăn chặn sự mở rộng sự cố bảo mật, đồng thời có các biện pháp xử lý tương ứng, kịp thời thông báo và báo cáo cơ quan có thẩm quyền liên quan.

  5. ONEBOX đã thiết lập các hệ thống, thủ tục và tổ chức quản lý đặc biệt để đảm bảo an toàn thông tin.

  6. ONEBOX thường xuyên tiến hành giáo dục an ninh mạng, đào tạo kỹ thuật và đánh giá kỹ năng cho các bộ phận và nhân viên chịu trách nhiệm giám sát và quản lý an ninh mạng.

  7. Theo luật và quy định có liên quan, ONEBOX lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng được thu thập tại Việt Nam.

  8. ONEBOX sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được mục đích nêu trong Chính sách, trừ khi thời gian lưu giữ được gia hạn hoặc được pháp luật cho phép theo các yêu cầu pháp lý hoặc giấy phép.

  9. Khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ, chắc chắn Khách hàng sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho các công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh. Khách hàng có nghĩa vụ bảo vệ đúng cách thông tin cá nhân của Khách hàng và chỉ cung cấp cho người khác khi cần thiết.

  10. Trong trường hợp xảy ra sự cố bảo mật thông tin cá nhân, ONEBOX sẽ thông báo cho Khách hàng theo các quy định của pháp luật, bao gồm: tình hình cơ bản và tác động có thể xảy ra của sự cố bảo mật, các biện pháp xử lý ONEBOX đã hoặc sẽ thực hiện, các đề xuất, biện pháp khắc phục cho Khách hàng, … và những cách Khách hàng có thể tự phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro và kịp thời, ... ONEBOX sẽ thông báo cho Khách hàng về tình hình liên quan của vụ việc qua email, thư, điện thoại, thông báo đẩy, … Nếu khó thông báo cho Khách hàng về tình trạng thông tin cá nhân của từng cá nhân, ONEBOX sẽ đưa ra một cách hợp lý và hiệu quả để đăng thông báo.

 1. Khách hàng tự quản lý thông tin cá nhân

  1. Trường hợp cần chỉnh sửa, bổ sung, xóa thông tin cá nhân hoặc rút lại ủy quyền, Khách hàng có thể gửi email đến địa chỉ cskh@obx.vn, liên hệ với ONEBOX để yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa, hủy và cung cấp các bằng chứng liên quan. ONEBOX sẽ xem xét các vấn đề liên quan trong thời gian sớm nhất có thể và trả lời trong vòng 15 ngày làm việc sau khi xác minh danh tính người dùng của Khách hàng.

  2. Nếu Khách hàng phát hiện thông tin cá nhân của mình bị lộ, đặc biệt là tài khoản và mật khẩu, Khách hàng có trách nhiệm liên hệ ngay với ONEBOX qua thông tin liên hệ tại Chính sách này để ONEBOX có biện pháp xử lý tương ứng.

 2. ONEBOX xử lý thông tin của trẻ em

Trẻ em được hiểu là người dưới 16 tuổi theo quy định pháp luật.

Trường hợp Khách hàng là trẻ em, ONEBOX yêu cầu sự giám hộ của cha mẹ hoặc những người giám hộ khác giúp Khách hàng đọc kỹ và hiểu rõ Chính sách này để sử dụng dịch vụ và cung cấp thông tin cho ONEBOX. Việc Khách hàng sử dụng ONEBOX phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc những người giám hộ khác của Khách hàng.

Nếu ONEBOX nhận ra rằng Khách hàng chưa đủ tuổi sử dụng Dịch vụ ONEBOX, ONEBOX sẽ thông báo cho người giám hộ của Khách hàng và yêu cầu người giám hộ của Khách hàng đồng ý với các quy tắc về thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dưới 16 tuổi. Trong trường hợp được phép thu thập thông tin cá nhân của người dưới 16 tuổi với sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ để sử dụng sản phẩm hoặc Dịch vụ của ONEBOX, ONEBOX sẽ chỉ sử dụng, chia sẻ, chuyển giao hoặc tiết lộ khi được pháp luật và quy định cho phép, sự đồng ý rõ ràng của cha, mẹ hoặc người giám hộ hoặc khi cần thiết để bảo vệ người dưới 16 tuổi. Nếu Khách hàng là cha, mẹ hoặc người giám hộ của người dưới 16 tuổi, vui lòng chú ý Khách hàng được giám hộ có sử dụng Dịch vụ của ONEBOX hay không. Nếu Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin cá nhân của những đứa trẻ dưới sự giám sát của Khách hàng, vui lòng liên hệ với ONEBOX qua thông tin liên hệ.

Trong mọi trường hợp, ONEBOX không cố tình thu thập thông tin của người dưới 16 tuổi trừ trường hợp được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

 1. Những thay đổi đối với Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

ONEBOX có thể sửa đổi nội dung của Chính sách này trong thời gian thích hợp, đồng thời sẽ nhắc nhở và thông báo cho Khách hàng thông qua lời nhắc trang, tin nhắn văn bản, thông báo trên trang web, ..., trước khi các thay đổi có hiệu lực.

 1. Đơn vị cung cấp dịch vụ Tủ khóa thông minh ONEBOX

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ONEBOX EXPRESS

 • Địa chỉ: Tòa 2, Số 10 Chương Dương Độ, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 • Điện thoại: 18006584

 • Email: cskh@obx.vn

 1. Liên hệ với ONEBOX

Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất nào về nội dung của Chính sách này hoặc nhận thấy rằng thông tin cá nhân của Khách hàng có thể bị rò rỉ, Khách hàng có thể gửi email đến cskh@obx.vn và ONEBOX sẽ phản hồi yêu cầu của Khách hàng trong vòng 15 ngày làm việc.

Chính sách bảo mật và quyền riêng tư của ONEBOX cập nhật, thay đổi trong từng thời kỳ. ONEBOX khuyến nghị khách hàng xem kỹ Chính sách này định kỳ để có thông tin mới nhất. Thay đổi đối với Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày đăng tải hoặc thời điểm do ONEBOX quyết định. Trường hợp ONEBOX quyết định thay đổi cách thức thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin, ONEBOX sẽ thông báo tới các Khách hàng bằng tin nhắn hoặc thông báo cá nhân trên ứng dụng và giải trình sự thay đổi đó. Khách hàng có thể lựa chọn có cho phép hay không việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trên các thay đổi mới, việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ được xem là Khách hàng đồng ý với mọi nội dung thay đổi.

Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách, hoặc bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ với ONEBOX theo thông tin quy định tại địa chỉ lưu trữ thông tin để được hỗ trợ kịp thời. Chính sách này là một phần không thể tách rời và không thể áp dụng riêng lẻ với các điều khoản sử dụng khác của ONEBOX.

bottom of page